Brook Preloader

Verandermanagement

Verandermanagement

Diverse onderzoeken tonen aan dat de meeste veranderingen mislukken, in die zin dat met de verandering niet het beoogde doel wordt bereikt. Om de kans op succes te vergroten is het dan ook belangrijk om te weten met welk soort verandering u eigenlijk te maken heeft.

Onderscheid in verschillende soorten verandering

Binnen de wetenschap worden twee classificaties van verandering onderkend met daarbinnen de volgende vormen van veranderingen:

Classificatie 1:

  • Geplande verandering wordt gerealiseerd door het doorlopen van verschillende fases om te komen van een huidige situatie tot een beoogde situatie (van situatie A naar situatie B). Middels interventies wordt geprobeerd om invloed uit te oefenen;
  • Ongeplande verandering gaat ervan uit dat mensen, processen en activiteiten zichzelf organiseren. Deze veranderingen zijn voortdurend, evoluerend en cumulatief. Zij vinden hun oorsprong in het feit dat de organisatie en haar medewerkers zich continu aanpassen.

Classificatie 2:

  • Eerste orde verandering gaat uit van de gedachte dat verandering maakbaar is en is gericht op het verbeteren van een of meerdere specifieke aspecten binnen de bestaande organisatie. (Van A naar A’);
  • Bij tweede orde verandering volstaat het niet om de huidige situatie te verbeteren. Het moet integraal anders. (Van A naar B);
  • Bij derde orde verandering gaat het niet meer uitsluitend om het veranderen van de organisatie op zich, maar gaat het om het organiseren in ketens en netwerken. De verandering raakt het hele systeem. (Van A naar B, waarbij B nog onbekend is).

Het maken van onderscheid in deze drie ordes ten aanzien van de veranderkundige opgave is zeer relevant. Wordt hierin verzuimd dan dreigt het gevaar dat een verandering van de derde orde wordt benaderd met een veranderaanpak die hoort bij een van de andere ordes. Hierbij probeert men een oplossing te vinden voor vraagstuk vanuit hetzelfde denken waarin dit vraagstuk is ontstaan. Albert Einstein zei daarover “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them”. Uit deze classificatie kunnen overigens ook combinaties voortvloeien. Een organisatie kan bijvoorbeeld bezig zijn met een verandering die valt binnen de tweede orde en tegelijkertijd bezig zijn met een verandering die valt binnen de eerste orde.

Succesfactoren

De kans op succes bij het realiseren van veranderingen wordt beïnvloed door een aantal factoren.

  • Er is een bepaalde mate van urgentie en noodzaak vereist om te zorgen dat mensen nut en noodzaak van de verandering inzien en zij voldoende prikkels ervaren om in beweging te komen.
  • Heldere communicatie en een goede informatievoorziening zijn essentieel voor een succesvol veranderproces. Strategische doelen dienen vertaald te worden naar organisatorische, technologische en culturele veranderingen en naar concrete doelstellingen, die richting geven aan de betrokkenen. De impact van de veranderingen moet inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt worden. Verstrekte informatie dient te voorzien in de informatiebehoefte van de betrokkenen en dient tijdig beschikbaar, duidelijk, begrijpelijk en toegankelijk te zijn.
  • Er dient te zijn voorzien in de randvoorwaarden die nodig zijn om de verandering te kunnen doorvoeren, zodat de betrokkenen die zijn belast met de uitvoering van de verandering in staat zijn effectief te handelen. Zij dienen te beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden, regelvermogen, middelen en ondersteunende technologie/systemen. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor het inventariseren, bespreekbaar maken en wegnemen van eventuele obstakels.

 

Equitem helpt u bij het maken van een solide veranderplan. Hierbij hebben we aandacht voor al deze aspecten en maximaliseren wij het succes van uw verandering.