Brook Preloader

Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen

About the project

Op 12 april 2019 hebben verzekeraars, volmachten en softwareleveranciers hun handtekening gezet onder een intentieverklaring om de datakwaliteit binnen het volmachtkanaal op orde te krijgen. In twee jaar wordt gewerkt aan de uniforme inrichting van de volmachtketen en de structurele verbetering van datakwaliteit. Aan de slag in de hoogste versnelling dus.

Volmachtgevende verzekeraars moeten binnen het kader van Solvency II in hun DNB-rapportages verantwoording afleggen over het volmachtkanaal. Daarnaast is voor adequate herverzekering ook een goede datakwaliteit nodig. Het volmachtkanaal heeft inmiddels een premievolume van zo’n 3,5 miljard euro in de schademarkt. Met zo’n aanzienlijk aandeel moet de datakwaliteit op orde zijn. Dat mogen klanten, toezichthouders en andere partners van verzekeraars en volmachten verwachten.

De opdracht is uitdagend. Er zijn 40 volmachtgevende verzekeraars die 1.730 volmachten hebben afgegeven aan 259 gevolmachtigde kantoren. En daarbij zijn 25.000 productportefeuilles in omloop in 4 soorten polisadministraties. Reden voor ketenspelers om de handen ineen te slaan, omdat procesinrichting en gegevenshuishouding een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Het plan ‘Uniforme Inrichting Volmachtketen’ waar marktpartijen hun handtekening onder hebben gezet, is in 2018 opgeleverd door het Standaardisatie Instituut voor de VerzekeringsIndustrie (SIVI). Met dit plan willen alle partijen binnen twee jaar nieuwe randvoorwaarden creëren voor een uniforme inrichting van de volmachtketen.

In de periode van maart tot en met augustus 2019 wordt kwartier gemaakt. Een kopgroep van verzekeraars, gevolmachtigden en softwareleveranciers ontwikkelen gezamenlijk een blauwdruk dat zal dienen als implementatieplan voor alle andere productgroepen. Het plan zal de volgende stappen bevatten:
De basisattributen (gegevensvelden) worden gevalideerd door verzekeraars. Vereist vanuit Solvency II, herverzekeraars, premieberekening, claims;
Binnen de AFD-productdefinitiestandaard worden productspecificaties van verzekeraars vastgelegd. Met deze definitie kan de software van de gevolmachtigde worden ingericht. Technische vastlegging gebeurt in een combinatie van een XML-schema en Xpath;
Met de softwareleveranciers wordt de inbouw in de software en oplossingsrichtingen (inclusief ‘tooling’) voorbereid. Onderdeel van deze voorbereiding is ‘testing’ door de gevolmachtigde;
Per gevolmachtigde zal een kwaliteitsrapportage beschikbaar worden gesteld. Als 0-meting, maar ook om tijdens de voortgang de resultaten inzichtelijk te maken.

Equitem is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het programma-management en de implementatie van dit omvangrijke en ambitieuze programma.

(Bron: website verbond van verzekeraars)