Brook Preloader

Algemene voorwaarden

(Versie 10 oktober 2023)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing (op overeenkomsten) tussen U (Opdrachtgever) en Equitem Interim Professionals B.V., Equitem Asset Management Consultancy B.V. en Equitem Insurance Consultancy B.V. (in deze algemene voorwaarden individueel genoemd “Equitem”). Opdrachtgever en Equitem zullen tezamen gedefinieerd zijn als de “Partijen” of individueel “Partij”.

Equitem Asset Management Consultancy B.V. (hierna Equitem) is statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75259893.

Equitem Interim Professionals B.V. (hierna Equitem) is statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76891542.

Equitem Equitem Insurance Consultancy B.V. (hierna Equitem) is statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76891895.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdracht consultancy: de opdracht tot het ten behoeve van een opdrachtgever leveren van een bijdrage aan het vaststellen, analyseren en oplossen van vraagstukken van bestuur, beleid, organiseren en functioneren, die zich binnen en/of met betrekking tot een organisatie en/of tussen organisaties voordoen.

Consultant: Een natuurlijk persoon die de diensten zal verrichten, zijnde een werknemer van Equitem, een door Equitem ingehuurde zelfstandige, of een door Equitem ingehuurde werknemer van een derde partij.

Opdracht detachering: activiteiten uitgevoerd door medewerkers van of ingehuurde natuurlijke personen door Equitem, in opdracht van en onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als wederpartij van de opdrachtnemer met deze een overeenkomst heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een opdracht consultancy als bedoeld in dit artikel en zich hiermee verbindt tot betaling, onder de voorwaarden en bepalingen zoals gesteld in deze algemene voorwaarden en het contract.

Opdrachtnemer: Equitem die als partij een overeenkomst met Opdrachtgever heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een consultancy- of detacheringsopdracht als bedoeld in dit artikel.

Opdrachtuitvoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die namens Equitem belast is met de uitvoering van de consultancy- of detacheringsopdracht als bedoeld in dit artikel.

Overeenkomst: Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.

Partijen: de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

Contract: De Opdracht, met alle daarop toepasselijke overeenkomsten en de algemene voorwaarden.

Fee: De vergoeding betaalbaar door de klant aan Equitem voor de verrichting van de diensten als nader gedetailleerd in de Opdracht.

Offreren: Het indicatieve, niet-bindende proces van aanbieden van de diensten.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door en/of namens Equitem.

2.2 Alle handelingen die in het kader van een opdracht door Opdrachtuitvoerders worden verricht, worden geacht handelingen door of namens Equitem te zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, opdrachten, aanbiedingen of enige communicatie daaromtrent met betrekking tot het uitlenen, uitzenden of detacheren van Consultants in dienst van of aangeboden door Equitem of het verrichten van adviserende en uitvoerende werkzaamheden waarbij een bepaalde expertise vereist is door Equitem bij de Opdrachtgever.

3.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien en voor zover zulks schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. In geval van tegenstrijdige bedingen voortkomend uit eventuele aanwezige (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever, prevaleren de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.

3.3 Indien enig beding in deze algemene voorwaarden en/of in de overeenkomst nietig is, blijven deze voor het overige in stand en wordt het betreffende beding in overleg tussen partijen vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo veel mogelijk benadert.

3.4 In het geval de algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules bevatten, prevaleert de desbetreffende bepaling uit de overeenkomst.

3.5 Wijziging van de overeenkomst kan alleen rechtsgeldig geschieden indien deze wijziging schriftelijk is geschied en door Partijen is ondertekend.

3.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zolang de overeenkomst loopt, de algemene voorwaarden te wijzigen door middel van schriftelijke en/of elektronische kennisgeving aan Opdrachtgever. De wijziging treedt in, 30 dagen na de kennisgeving. Tot de wijziging is ingetreden kan Opdrachtgever schriftelijk bezwaar maken tegen de wijziging. Naar aanleiding van een ingediend bezwaar kan Opdrachtnemer ervoor kiezen de wijziging niet toe te passen op Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer daar niet voor kiest, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen, met ingang van het moment waarop de wijziging in werking treedt.

Artikel 4 Uitgangspunten

4.1 Opdrachtnemer staat in voor de integriteit van haar handelen, dient ten opzichte van de opdracht en Opdrachtgever (des)kundig te handelen, dient haar professionele en relationele onafhankelijkheid te waarborgen, vermijdt dat in de opdracht andere belangen dan die van de opdracht zelf een rol spelen en verplicht zich ertoe de Opdrachtgever op zijn/haar handelwijze aan te spreken indien deze zich niet als goed Opdrachtgever gedraagt.

4.2 Opdrachtgever staat in voor een verantwoord opdrachten-beleid.

4.3 Opdrachtgever stelt zich als een betrouwbare partner op door afspraken op tijd en volledig na te komen, inclusief het betalen van de facturen.

Artikel 5 – Offertes

5.1 Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

5.2 Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.

Artikel 6 – Totstandkoming van de opdracht

6.1 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, zodra Opdrachtnemer de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel feitelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

6.2 Opdrachtnemer spant zich in om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverbintenis, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door Opdrachtgever

7.1 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt Opdrachtgever tijdig alle documenten, gegevens en informatie die Opdrachtnemer nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn.

7.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht om na schriftelijke herinnering de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de overeengekomen tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

7.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte documentatie, gegevens en informatie.

7.5 Als Opdrachtnemer daarom verzoekt, stelt de opdrachtgever kosteloos medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever ter beschikking, die bij de werkzaamheden van Opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn.

7.6 Als Opdrachtnemer daarom verzoekt, stelt de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kosteloos een werkplek en de benodigde (kantoor)faciliteiten ter beschikking om op locatie een opdracht uit te kunnen voeren.

Artikel 8 – Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

8.1 Het betrekken of inschakelen van derden door Opdrachtgever en/of door Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 9 – Uitvoering van de opdracht

9.1 De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen alsmede naar de eisen van professionaliteit en goed opdrachtnemerschap uitgevoerd door of namens Opdrachtnemer.

9.2 Opdrachtnemer kan (al dan niet op verzoek van Opdrachtgever) na overleg met de Opdrachtgever één of meer Opdrachtuitvoerders vervangen. De wijziging mag de kwaliteit van de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden niet verminderen en de continuïteit van de opdracht niet ongunstig beïnvloeden.

Artikel 10 – Personeel

10.1 Opdrachtnemer kan, na overleg met Opdrachtgever, al of niet op verzoek van Opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien hij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

10.2 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen noch tijdens de uitvoering van de opdracht, noch binnen één kalenderjaar na beëindiging van de opdracht, werknemers van elkaar in dienst nemen en of met deze werknemers over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met elkaar, waarbij, indien het personeel van Opdrachtnemer betreft, door Opdrachtnemer nadere voorwaarden kunnen worden gesteld.

Artikel 11 – Tarieven en kosten van de opdracht

11.1 De in de offerte en/of overeenkomst aangegeven tarieven zijn exclusief btw en inclusief eventuele reis- en/ of verblijfskosten binnen Nederland, tenzij in de offerte en/of overeenkomst anders is aangegeven.

11.2 Opdrachtnemer is gerechtigd tussentijdse veranderingen in de hoogte van lonen of vergoedingen, voortkomend uit wet- of regelgeving (zoals verhoging van het wettelijk minimumloon of een gewijzigde cao) door te berekenen in de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever.

Artikel 12 – Betalingsvoorwaarden

12.1 Betaling door de Opdrachtgever dient, zonder aftrek te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel korter als overeengekomen. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

12.2 Indien er binnen de afgesproken termijn dan wel binnen 14 dagen geen betaling is ontvangen, wordt, met ingang van deze vervaldag, wettelijke rente in rekening gebracht en vervalt de eventueel overeengekomen korting, onverminderd de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten. Indien Opdrachtgever bezwaren heeft ten aanzien van de declaratie wordt hij geacht dit binnen 10 werkdagen na verzending van de betreffende factuur expliciet en schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden met opgave van redenen. Indien het betalingsgedrag en of de financiële positie van Opdrachtgever daartoe aanleiding geven, kan Opdrachtnemer na schriftelijke kennisgeving eenzijdig besluiten de frequentie van de declaraties te verhogen en/of de betaaltermijn te verkorten.

12.3 Ingeval Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Opdrachtnemer, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, – in en buiten rechte -, voor rekening van Opdrachtgever.

12.4 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

12.5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien de Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.

Artikel 13 – Wijziging van de opdracht/meerwerk

13.1 In geval van tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering op verzoek of door toedoen van Opdrachtgever, brengt Opdrachtnemer in nauw overleg met Opdrachtgever de eventueel gewenste en noodzakelijke aanpassingen aan in de uitvoeringsactiviteiten. Indien dit leidt tot meerwerk dan wordt dit schriftelijk door Partijen overeengekomen en bevestigd. Indien Opdrachtgever na daartoe schriftelijk gemaand te zijn niet binnen veertien dagen tot bevestiging overgaat, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn.

Artikel 14 – Duur en afsluiting van de opdracht

14.1 De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam of de Opdrachtuitvoerder worden beïnvloed door diverse factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die door of namens Opdrachtgever wordt verleend. Opdrachtnemer kan als gevolg daarvan niet van tevoren exact aangegeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

14.2 In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door Opdrachtnemer is verstuurd. Indien Opdrachtgever niet binnen een termijn van 10 werkdagen na verzending van de eindafrekening expliciet en schriftelijk onder vermelding van redenen bezwaar maakt tegen de eindafrekening, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 15 – (Tussentijdse) beëindiging van de opdracht/opschorting en ontbinding van de overeenkomst

15.1 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen, dan wel op te schorten, indien de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties, of wanneer voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd en dit is te wijten aan feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de opzeggende partij onttrekken en hem niet zijn toe te rekenen. Hierbij dient een opzegtermijn van een kalendermaand in acht te worden genomen. Indien de overeenkomst door Opdrachtgever voortijdig wordt beëindigd, dan wel wordt opgeschort, is Opdrachtgever verplicht het door Opdrachtnemer ingeschatte bezettingsverlies en de tot dan toe bestede uren en gemaakte kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.

15.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, op te schorten indien Opdrachtgever haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet, niet tijdig of ondeugdelijk nakomt.

15.3 Ingeval één der Partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, onverminderd de overige aan Partijen toekomende rechten.

Artikel 16 – Overmacht

16.1 Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

16.2 Onder overmacht wordt te dezen verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; staking, brand, en andere bedrijfsstoornissen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, daden van terrorisme, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen.

16.3 Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichting uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 17 – Intellectueel eigendom

17.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die eigendom zijn van Opdrachtnemer en worden gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, blijven het eigendom van Opdrachtnemer, ook indien deze zijn gemodificeerd of geanonimiseerd. Openbaarmaking dan wel gebruik hiervan mag alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer al dan niet via een licentieovereenkomst.

Artikel 18 – Vertrouwelijkheid

18.1 Opdrachtnemer neemt jegens derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens dan wel concurrentiegevoelige informatie van de opdrachtgever die haar in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen, tenzij op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking. Opdrachtnemer is van de geheimhoudingplicht ontheven als zij zich voor de (tucht)rechter moet verdedigen of de informatie via openbare bronnen verkregen is. Opdrachtnemer dient alle in het kader van de opdracht noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever.

18.2 Opdrachtgever zal zonder toestemming van Opdrachtnemer aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Opdrachtnemer bij Opdrachtgever, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage en of ander al dan niet schriftelijk of digitaal materiaal ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken, tenzij op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust.

Artikel 19 – Data en persoonsgegevens

19.1 Partijen verklaren dat zij bij de uitvoering van het contract handelen met in achtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het bijzonder. Partijen zijn beide aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden. Opdrachtgever vrijwaart Equitem voor geleden schade wegens het niet naleven van voornoemde wet- en regelgeving.

19.2 Opdrachtgever zal geen persoonsgegevens enerzijds verzoeken van Equitem en anderzijds versturen aan Equitem, die niet benodigd zijn voor de diensten.

19.3 Indien de diensten een verwerking van persoonsgegevens inhouden (onder de zeggenschap en instructie van de Opdrachtgever), zal Equitem als verwerker, passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens die zijn verkregen van de Opdrachtgever te beveiligen in de zin en in lijn van de AVG.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid

20.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de tussen Partijen gesloten overeenkomst, voor zo ver deze direct het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd of wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

20.2 De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot maximaal het honorarium/declaratiebedrag over de laatste drie maanden dat Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van de desbetreffende opdracht heeft ontvangen, dan wel, zulks naar keuze van Opdrachtnemer, tot het maximaal door de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer uit te keren bedrag. Opdrachtnemer is derhalve niet aansprakelijk voor enige verdere schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, winstderving, schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens Opdrachtgever of welke andere schade dan ook, voor welke schade Opdrachtgever Opdrachtnemer dan ook vrijwaart.

20.3 Indien de tekortkoming is toe te rekenen aan een door Opdrachtnemer ingezette Opdrachtuitvoerder dan wordt de aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen beperkt tot maximaal het honorarium/declaratiebedrag over de laatste 3 maanden dat Opdrachtnemer voor de werkzaamheden van deze Opdrachtuitvoerder in het kader van de desbetreffende opdracht heeft ontvangen, dan wel, zulks naar keuze van Opdrachtnemer, tot het maximaal door de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer uit te keren bedrag.

20.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

20.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die aan haar voor, door of namens opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en voor schade voortkomend uit verminking, vernietiging, diefstal, verlies of onbedoelde verspreiding van gegevens of documenten, hetzij in fysieke of digitale vorm, tenzij door Opdrachtgever kan worden aangetoond dat er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid.

20.6 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel bedraagt totaal nimmer meer dan tienduizend euro per geval.

20.7 In geval van overmacht, waarin redelijkerwijs geen (verdere) uitvoering van de opdracht verlangd kan worden, is Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor welke (vorm van) schade dan ook.

Artikel 21 – Klachtenregeling

21.1 Een klacht over verrichte werkzaamheden of een factuurbedrag dient binnen tien dagen na verzending van de stukken of de informatie waarover de Opdrachtgever klaagt, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken binnen 10 dagen na ontdekking van de tekortkoming, schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.

21.2 Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, tenzij en voor zover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat zij de klacht gegrond acht.

21.3 In geval van een terechte klacht heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden dan wel het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht.

Artikel 22 – Toepasselijk recht/geschillenregeling

22.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle tussen Partijen gesloten en te sluiten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden of de tussen Partijen gesloten en te sluiten overeenkomsten, zullen – indien het geschil behoort tot de wettelijke competentie van de rechtbank – worden beslecht door de rechtbank van het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer haar statutaire zetel heeft.